Projektet ”Destination Håverud”

Skiss_Infoplats

Projektet ”Destination Håverud” pågick under 2012 och våren 2013. Ett av de mest konkreta förslagen för en utveckling av Håverud och Upperud gjorde landskapsarkitekten Sven Ryheden från arkitektbyrån Adwice i Göteborg. Hösten 2012 överlämnade han en studie över Upperud, Håverud och även till viss del Åsensbruk, med både synpunkter på befintlig bebyggelse, vägar, skyltning, strövstigar samt kanalområdet. Här följer en kort beskrivning på några av Svens förslag. Hela studien finns dock samlad i en PDF eller PowerPoint presentation som är tillgänglig på begäran.

INFORMATIONSPLATSEN

Bild2FÖRSLAGSVIS SÄNKS HASTIGHETEN TILL 30 KM / TIMME  GENOM INFORMATIONSPLATSEN FÖR ATT  ÖKA TILL 50 KM / TIMME EFTER BRON OCH VIDARE GENOM SAMHÄLLET.

3-4 RADER GATSTEN I TVÄRGÅENDE ”BAND” SOM KORSAR VÄGEN KAN T.EX.  VARA  EFFEKTIV SOM FARTHÄMMARE. SAMTIDIGT SOM SAMHÖRIGHETSKÄNSLAN ÖKAR  FÖR ”HELA” VÄGOMRÅDET , TORGRUMMET PÅ BÅDA SIDOR OM VÄGEN DVS ATT MAN FÄRDAS ”IGENOM” SNARARE ÄN ”FÖRBI” INFORMATIONSPLATSEN, SOM GENOM DETTA MER KOMMER ATT UPPLEVAS SOM ETT TORG!

– 3 FLAGGOR LÄNGS BÅDA SIDOR AV VÄGEN KOMMER ATT    ”ANNONSERA” PLATSEN BÄTTRE. EN STÖRRE VÄLKOMNANDE INFORMATIONSSKYLTNING SKULLE KANSKE FUNGERA BRA HÄR. EN RIKTIGT STOR ”VÄLKOMSTPORTAL”  GÄRNA I KOMBINATION MED VISS FLAGGNING SOM PÅ ÖMSE SIDOR OM VÄGEN ”ANNONSERAR” PLATSEN  BÄTTRE .

– INFORMATIONSSKYLTAR UTFORMAS MINDRE RÖRIGA MED TYDLIG OCH SYNLIG INFORMATION- OLIKA INFORMATIONSSKYLTAR BÖR ANPASSAS TILL VARANDRA FÖR ETT ENHETLIGARE INTRYCK OCH PLACERING SOM INTE STÖR UTSIKT ELLER TRAFIKSÄKERHET.

– NYA SÄKRA MEN ”MJUKARE” VÄGRÄCKEN OCH EV SKYDDSRÄCKEN SÄTTS UPP- TRÄDEN I SLÄNTEN NER MOT SLUSSPLATSEN GALLRAS HÅRT FÖR BÄTTRE UTBLICKBARHET

– EV TRAPPA MED SÄKER (NY) BROFÖRBINDELSE ÖVER VATTNET FÖR ATT KUNNA GÅ TILL FOTS NER TILL SLUSSAR OCH CAFÉER MM

– FINARE BORD OCH SOFFOR, GÄRNA UTFÖRDA I  RUSTIKT MATERIAL SOM HÅLLER  LÄNGE  T.EX. GRANIT.

– BÄTTRE OCH TRIVSAMMARE BELYSNING.

KANALEN VID SLUSSARNA

Foto3DEN SMALA GÅNGSTIGEN LÄNGS KANALEN VID SLUSSARNA SES ÖVER.
– BELÄGGNING (YTSKIKT), KAJKANTER, RÄCKEN OCH DEN BRANTA OGRÄSFYLLDA SLÄNTEN.

FÖRSLAG:
– ASFALTERA ALLA GÅNGVÄGAR FÖR ATT NÅ RIMLIG SKÖTSELNIVÅ SAMT UNDERLÄTTA FÖR MÄNNISKOR MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA.

– EV TRÄKAJ MED POLLARE LIKA DEM PÅ  BRYGGOR

– RÄCKEN BÖR UTFORMAS I EN ENHETLIG ANDA. T.EX SOM   ”KLASSISKA” KRYSSTAGSRÄCKEN. (SE ANDRA SIDAN KANALEN)

– SLÄNTEN TERRASSERAS OCH PLANTERAS MED VACKRA SOMMARBLOMMANDE BUSKAR  T.EX PARK OCH BUSK-ROSOR.

-YTAN NEDANFÖR SLÄNTEN KAN  BREDDAS UT OCH GES EN MJUKT KRÖKT BÅGFORM MED SOFFOR INRAMADE AV BELYSNINGSPOLLARE OCH FLAGGSTÄNGER. I DETTA ”GODA” SOLSKENSLÄGE MED SPÄNNANDE AKTIVITETER PÅ OCH KRING KANALENS SLUSSYSTEM SAMT AKVEDUKTEN OVANFÖR

”HAMN”OMRÅDET

Bild3

ÖVRIG KAJMILJÖ STUDERAS FÖR ATT SKAPA EN  VÄLKOMNANDE HAMN TILL HITRESTA BESÖKARE FRÅN LAND LIKVÄL SOM HITRESTA SJÖFARARE VIA DALSLANDS KANAL.

VISS PLANTERING AV TRÄD OCH BUSKAR MELLAN GÅNGVÄGSSTRÅK MED SMÅ VILOPLATSER INVID GER SLUSSMILJÖN EN VARMARE MJUKARE INRAMNING

BADPLATS…. BADHUS…BADHUSPARK…


 

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.